REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu artystycznego pt.: „Wygraj Fotel od Bujamy” (dalej: Konkurs”) jest Brymorex Szymon Brymora z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tawułkowej 12a, NIP: 948-234-83-66, zwany dalej „Bujamy”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Bujamy jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Bujamy (dalej: „Produkty Bujamy”).
 5. Konkurs trwa od dnia 27. Września 2018 r. do dnia 15. października 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy i przedstawiciele Bujamy.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Polubić i zacząć obserwować profil www.facebook.com/bujamy (dalej: "Fejs") lub/i zacząć obserwować profil www.instagram.com/bujamy (dalej: "Insta") profil Bujamy. Polubienie pojedynczego posta na Fejsie i Insta będzie niezwykle miłe dla Bujamy, jednak nie spełni ono powyższego warunku, tym samym sprawi, że zgłoszenie Uczestnika będzie nieważne.
  2. Umieścić zdjęcie lub/i film z Fotelem Hamakowym Bujamy na profilu Facebook lub/i Instagram prowadzonym przez i należącym do Uczestnika. Koniecznie zdjęcie lub i film, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Uczestnik musi podpisać co najmniej w następujący sposób: #bujamy #konkurs (kolejność dowolna). Bujamy wyraża zgodę na udostępniania Uczestnikom zdjęć i filmów znajdujących się na m.in.: na Fejsie, Insta, stronie www.bujamy.com.pl i innych, więc Uczestnik nie musi osobiście wykonywać zdjęć i filmów by móc uczestniczyć w Konkursie.
  3. Koniecznie po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, Uczestnik wyśle na adres rozbujamy@gmail.com wiadomość, w tytule której znajdzie się słowo „Konkurs”. Mile widziane by Uczestnik napisał dlaczego tak bardzo zależy mu na fotelu, najlepiej w mega autorski i artystyczny sposób, gdyż by być zgodnym z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz by nie być zobligowanym do zapłaty 10% podatku od nagrody, to niniejszy Konkurs jest Konkursem artystycznym, w którym Uczestnicy powinni wykazać się kreatywnością i artyzmem ;-) Co więcej, by z niniejszego konkursu nie zrobić loterii i by nie podlegać ustawie o grach hazardowych, to zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który spełnił wszystkie zadania, o których mowa powyżej, a którego treść wysłanego maila, z całkowicie subiektywnego punktu widzenia Bujamy okaże się najbardziej artystyczna i najbardziej oczaruje Bujamy. Bujamy zastrzega sobie możliwość wyboru Uczestnika, którego mail nie zawierał treści lub był w nią niezwykle ubogi.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo wiele razy wykonać czynności, o których mowa w par. 2 ust 4 ppkt 1-3.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na adres rozbujamy@gmail.com.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna, szczególna nagroda, w postaci Fotele Hamakowego Bujamy (dalej: „Nagroda”):
 2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Bujamy nie przyzna dodatkowych nagród pieniężnych na pokrycie ewentualnych podatków od Nagrody.
 6. Bujamy nie pobierze od laureata dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego (patrz. Ust.5 powyżej)

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 20. października 2018 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata, z którego Uczestnik wysłał wiadomość na rozbujamy@gmail.com.
 2. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 22. Października 2018 r. na adres rozbujamy@gmail.com, wiadomości e-mail zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
  2. Dowodów spełnienia warunków, o których mowa w par.2 ust. 4 ppkt 1-2, najlepiej w postaci tzw. Print screenów.
 3. W przypadku nie otrzymania od Laureata do dnia 22. Października 2018 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane Laureatowi kurierem lub dostarczone osobiście przez Bujamy – decyzje podejmie Bujamy. Koszt przesyłki zostanie pokryty przez Laureata. Bujamy dopuszcza możliwość wysyłki Nagrody poza granicę Polski, ale w takim przypadku Laureat wykona przedpłatę na 100% kosztu takiej przesyłki, jeszcze przed jej wysłaniem, na numer rachunku wskazany przez Bujamy.
 5. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Bujamy jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 6. Na specjalne życzenie Laureata, Bujamy może zamontować Nagrodę w miejscu wskazanym przez Laureata i dacie uzgodnionej przez Laureata i Bujamy.
 7. Laureat wyraża zgodę na wykonanie zdjęć i filmów przez Bujamy w momencie przekazywania Nagrody (dalej: "Materiały"), w momencie jego montażu. Laureat tym samym wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Laureata, a wszelkie prawa do powstałych Materiałów są własnością Bujamy.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą e-mail na adres: rozbujamy@gmail.com.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bujamy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na to, by otrzymywać wiadomości, nie tylko marketingowe, od Bujamy.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie https://bujamy.com.pl/strona/regulamin-2

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów