KONKURS 11.2021

REGULAMIN KONKURSU: "BUJAMY ZA FREE"

 

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu BUJAMY ZA FREE jest Marta Magia Zen Marta Piechowicz-Brymora, z siedzibą w Warszawie (04-953), przy ul. Tawułkowej 12a, adres e-mail: rozbujamy@gmail.com NIP: 9521944777 (dalej „Organizator").

 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram lub/i Facebook. Serwis Instagram lub/i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram lub/i Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram lub/i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub/i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.11.2021 i trwa do dnia 27.11.2021 r.

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze pod postem/postami konkursowymi. Ogłoszenie wyników odbędzie się między 27.11.2021 r. a 30.11.2021 r. w formie wysłania bezpośredniej wiadomości do zwycięzcy Konkursu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzcy, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą maksymalnie 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.3.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.4.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram lub/i Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, równolegle na serwisie Instagram oraz serwisie Facebook na profilach Organizatora znajdującymi się pod następującymi adresami:

https://www.instagram.com/bujamy/

https://www.facebook.com/bujamy/

 

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu postu użytkownika BUJAMY w serwisie Instagram oraz Facebook z użyciem dowolnego słowa lub/i emotikonki.

2.2 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym co najmniej 1 (słownie: jednej) osoby, którą osoba biorąca udział w Konkursie zna osobiście i wie, że osoba ta będzie zainteresowana produktami Bujamy i nie będzie mieć nic przeciwko takiemu oznakowaniu jej profilu. 

2.3 Udostępnić post konkursowy w swojej relacji (Instagram) i w aktualnościach (Facebook) w jednym i drugim przypadku oznaczając Organizatora (@bujamy).

2.4 Polubić zdjęcie ogłaszające konkurs zarówno na Instagmie jak i na Facebook’u.

2.5 Zaobserwować profile @bujamy na Instagramie i Facebook’u:

https://www.instagram.com/bujamy/

https://www.facebook.com/bujamy/

 

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 uczestnika i nagrodzi go Fotelem Hamakowym od Bujamy o wartości co najmniej 1500 zł (tysiąc pięćset złotych  ).

 

5. Administratorzy profilów Bujamy mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub/i Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie Bujamy za free jest Fotel Hamakowy od Bujamy o wartości co najmniej 1500 zł (tysiąc pięćset złotych  ).

2. W przypadku podania nieprawidłowych danych  w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureta.

4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Bujamy  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Bujamy w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram i Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

5.1. Niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram i Facebook,

5.2. Niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

5.3. Zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

5.4. Naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

5.5. Zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Bujamy.

 6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator..Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram i Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.bujamy.com.pl 

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram, Facebook. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników na e-mail Organizatora rozbujamy@gmail.com w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailem), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: rozbujamy@gmail.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl